Články

Podmínky přijetí/registrace a ochrana osobních údajů

Sdružení KRP Lauderových škol (dále jen sdružení) se zavazuje chránit soukromí jeho členek/ů a zajistit ochranu osobních údajů. Mezi tyto údaje patří vyžadované údaje v přihlášce o členství, která může být vyplněna formou tištěné přihlášky nebo také elektronicky v rámci registrace na stránkách krps-lauder.cz. Odesláním tištěné nebo elektronické přihlášky ve formě žádosti o registraci na webové stránce žadatel/ka prohlašuje, že souhlasí se stanovami sdružení a bude je plně respektovat.

Z pochopitelných důvodů vyžadujeme osobní informace od zájemců o členství. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, tel číslo a popř. číslo průkazu totožnosti. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; je však podmínkou pro členství a slouží především k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci členky/člena.

Sdružení nebude shromažďovat, využívat ani odtajňovat osobní údaje členek/ů bez jejich souhlasu. Pokud to bude potřeba, bude členka/člen výslovně požádán o udělení souhlasu. K ochraně osobních údajů využijeme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření. Oprávnění k přístupu k osobním údajům mají pouze členové výboru sdružení a jimi pověřené osoby.

Pokud členka/člen zjistí nebo se domnívá, že sdružení jako správce a zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem může:

a) požádat sdružení o vysvětlení,
b) požadovat, aby sdružení odstranilo takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, která podmiňuje ukončení členství.
V případě nevyhovění této žádosti má členka/člen právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 29.10.2013